Historie

DE GESCHIEDENIS VAN ONZE KERKBODE

BrochureHet jaar 2018 geldt als de 61e jaargang.

In 2008 bestond de kerkbode 50 jaar. Ter gelegenheid van dat jubileum verscheen een boekje met een uitvoerige beschrijving van de geschiedenis van de kerkbode. Dit boekje is nog te verkrijgen bij het contactadres voor € 1, excl. verzendkosten. De onderstaande tekst is een samenvatting van deze geschiedschrijving.

Vooraf
Reeds vanaf 4 augustus 1934 wordt er vanuit Sliedrecht een kerkbode uitgebracht, waaraan ook diverse andere gemeenten uit de Alblasserwaard deelnemen. Kort na de oorlog wordt in Papendrecht gestart met een eigen kerkbode. Met de komst van ds. L. Vroegindeweij naar Papendrecht krijgt deze kerkbode een inhoudelijke impuls. Dat trekt ook andere gemeenten. In 1952 vindt een hergroepering plaats van de gemeenten achter de beide kerkbodes. De confessionele gemeenten zetten de Sliedrechtse kerkbode voort. De gemeenten die zich rekenen tot de Gereformeerde Bond sluiten zich aan bij de Papendrechtse kerkbode.

Na zes jaar treedt weer een verandering op. De kerkbode heeft nog een te sterk Papendrechts accent. De behoefte ontstaat aan een kerkbode die uitgaat van alle deelnemende gemeenten. In de nieuwe naam komt dat tot uitdrukking. De naam was: Kerkbode voor de Hervormde Gemeenten in de Alblasserwaard’. De kerkbode die m.i.v. 1958 verschijnt krijgt de naam ‘Kerkbode van de Hervormde Gemeenten in de Alblasserwaard’. En dat betekent de start van de huidige kerkbode.

De start
Op maandag 27 november 1957 wordt een oprichtingsvergadering gehouden. Daarbij worden de gemeenten opgesomd die bij de kerkbode betrokken zijn en hiervoor verantwoordelijk zijn: de hervormde gemeenten van Goudriaan-Ottoland, Molenaarsgraaf, Brandwijk, Wijngaarden, Bleskensgraaf, Oud-Alblas, Nieuw-Lekkerland, Kinderdijk en Papendrecht. Met de besturen van de evangelisaties te Streefkerk en Sliedrecht zal overlegd worden over hun streven. In deze oprichtingsvergadering worden enkele besluiten genomen:

 1. Het reglement wordt vastgesteld, waarbij als voorbeeld dient het reglement van ‘De Zaaier’, de kerkbode van de Vijfherenlanden.
 2. Besloten wordt alleen de Hervormd- Gereformeerde gemeenten verantwoordelijkheid te laten dragen.
 3. In de eerste redactie worden gekozen:
  D
  s. A. Baars te Papendrecht als eindredacteur
  D
  s. D. van den Berg te Oud-Alblas als secretaris
  D
  s. J.C. Schuurman te Bleskensgraaf als algemeen adjunct
  O
  uderling A.W. Hardam te Papendrecht als administrateur.
 4. De prijs voor de kerkbode wordt vastgesteld op f 0,08 per exemplaar en het advertentietarief op f 0,08 per mm.

Het streven is de nieuwe kerkbode per 1 januari 1958 uit te brengen.

Op woensdag 9 april 1958 wordt opnieuw een algemene vergadering gehouden. Nadat sigaren en sigaretten zijn rondgegaan (!!!) wordt na een verwarde discussie de naam vastgesteld op “Kerkbode van de navolgende Hervormde Gemeenten in de Alblasserwaard …..(opsomming)” . Als beeldmerk wordt er bijgevoegd een opengeslagen Bijbel.
Een opmerkelijk besluit: de hoofdredacteur wordt opgedragen bij de a.s. verkiezingen voor de gemeenteraad de doopleden te wijzen op de plicht de rechtse partijen te stemmen.
Hoewel in eerste instantie Streefkerk niet zit bij de oprichters, worden de preekbeurten toch wel vermeld. Dat geldt ook voor Sliedrecht (Hervormd-Gereformeerden). Van Alblasserdam (Ger. Bond) worden gemeenteberichten vermeld.

Het duurt overigens tot 27 september 1958 dat de kerkbode zijn nieuwe vormgeving krijgt. De redactie geeft een toelichting bij de afbeelding:
De druiventros is een beeld van de tien gemeenten, welke de Kerkbode uitgeven. Vervolgens de opengeslagen Bijbel, teken van de plaats die de Heilige Schrift in ons kerkelijk en persoonlijk leven inneemt, onder welks gezag ook de uitgave van onze Kerkbode wil gesteld worden. Tenslotte het Christusmonogram als heenwijzing naar Hem, in Wiens naam ook dit werk geschiedt.

De definitieve afbakening
In de redactievergadering van 10 februari 1960 komt opnieuw Streefkerk ter sprake.
“Wat Streefkerk betreft, deelt de secretaris mede dat in mondeling overleg met ds. Van Rennes aldaar is besloten de ontwikkeling te Streefkerk verder eerst af te wachten.

Met de komst van ds. Van Rennes wordt Streefkerk –na een periode van confessionele predikanten- gediend door een predikant van hervormd-gereformeerde richting.
De ontwikkeling krijgt zijn bekroning in 1963. Op 5 februari 1963 vergadert de brede redactie (dit zijn (afgevaardigden van) alle aangesloten gemeenten; later wordt dit gremium ook aangeduid met kerkbode-commissie, algemene vergadering of jaarvergadering).
De notulen vermelden: “Ingekomen is een schrijven van Streefkerk om deelgerechtigd te worden. Na breedvoerige bespreking wordt besloten Streefkerk toe te laten.”

En de hervormd-gereformeerden in Sliedrecht, hoe is het daarmee gegaan? De notulen van de brede redactievergadering van 12 mei 1965 melden dat met de komst van ds. C. den Boer naar Sliedrecht men daar overgeschakeld is op de plaatselijke kerkbode. En dat betekent dus het einde van de betrokkenheid bij onze kerkbode.

Wanneer de betrokkenheid van de Ger. Bondsafdeling te Alblasserdam bij onze kerkbode geëindigd is, is niet helemaal duidelijk Waarschijnlijk heeft men bij de komst van de eerste Ger. Bondspredikant – ds. J. Wieman op 18 februari 1968- aansluiting gezocht bij de plaatselijke kerkbode, die sinds 1952 bestond.

Enkele memorabele feiten
Na een aantal jaren loopt de belangstelling voor de brede redactievergadering verontrustend terug. Besloten wordt een lokkertje in te bouwen, door tijdens een extra agendapunt aan de aanwezigen een attentie aan te bieden. Dit werkt inderdaad stimulerend. Jarenlang laten de ‘massaal’ opgekomen afgevaardigden zich tijdens het extra agendapunt ‘verrassen’ door de attentie, die varieert van een vierkleurenballpoint tot een tafelaansteker.

Blijkbaar willen predikanten en ambtsdragers in de beginperiode er kort op zitten. De eerste redactie bestaat uit drie predikanten en een ouderling. Dit geeft voor de continuïteit toch wat problemen.

In de brede redactievergadering van 12 mei 1965 is er een ingevoegd agendapunt: het kiezen van een redactiesecretaris. Tot nu toe was dit steeds een predikant. Voorgesteld wordt een ouderling te kiezen en geen predikant, daar de laatsten nogal eens verhuizen. Deze suggestie wordt overgenomen.

Op 8 mei 1968 doet de brede redactie een volgende stap. De vergadering besluit om het reglement te wijzigen, zodat redactieleden niet meer verplicht zijn deel uit te maken van een kerkenraad.

In de algemene vergadering van 3 april 2008 wordt de eerste vrouw in de redactie benoemd.

De ruimte voor de gemeenteberichten is een vaak voorkomend gespreksonderwerp in de brede vergadering, meestal vanuit een zekere onvrede. Aan de ene kant is men beducht voor een steeds maar groeiende omvang van de kerkbode. Aan de andere kant wil ieder voldoende ruimte om ‘z’n ei’ kwijt te kunnen. In 2001/2002 heeft de redactie-administrateur L.J. Hardam rust gebracht aan dit front door een vernuftige verdeelsleutel te bedenken voor de ruimte per gemeente. Wordt deze overschreden dan komt er een rekening –geen boete- voor de extra gebruikte ruimte.

Op 1 september 2007 komt er een eind aan de samenwerking met drukkerij Koppelaar te Papendrecht. Vanaf het begin is hier de kerkbode gedrukt. Het bedrijf wordt echter overgenomen door drukkerij De Groot te Goudriaan. Vanaf dat moment wordt de kerkbode gedrukt bij De Groot.